Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Για την απόφαση του ΣτΕ για την ΕΡΤ (I)


Lenin Reloaded

Αντιγράφω την Προσωρινή Διαταγή του ΣτΕ για την οποία πανηγύριζε μάλιστα ο --κατά τα λεγόμενά του δικηγόρος (;!)-- παρουσιαστής της ΕΡΤ προ ολίγου:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ


Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και


΄Εχοντας υπόψη


α) Την υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.


β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.


Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε


1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).


2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.


Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνος ΜενουδάκοςΠηγή: I Efimerida


Όπως δηλώνεται πιο πάνω, η απόφαση του ΣτΕ είναι απόφαση εν μέρει αναστολής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Σ. Κεδίκογλου. Πιο συγκεκριμένα, η αναστολή αφορά αποκλειστικά στα άρθρα 1 παράγραφος 2 και άρθρο 2 παράγραφος 2, περίοδος β της Κοινής Υπουργικής απόφασης, δηλαδή στα εξής:

"Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ. Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος"

και

"Οι συχνότητες της ΕΡΤ.Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως."


Όμως η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 1414, ημερ. 11 Ιουνίου 2013, περιέχει 6 άρθρα.

Στην απόφαση του ΣτΕ:

* δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αναστολή του άρθρου 1, παράγραφος 1:
"Η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α' 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ-ΑΕ."


* Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αναστολή του άρθρου 2, παράγραφος 1:


"Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ. Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών."


* Καμία αναφορά σε αναστολή του υπόλοιπου άρθρου 2, παράγραφος 2:

"Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικότερα:α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ . Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.


γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ . Α.Ε. και τις θυγατρικές της, συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ . Α.Ε. και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους."


* Καμία αναφορά σε αναστολή του άρθρου 3:


"1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ. Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας.


2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση.


3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ. Α.Ε. και των θυγατρικών της, που υπηρετούν σε άλλους φορείς."

* Καμία αναφορά σε αναστολή του άρθρου 4:

"Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ.Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως για το Δημόσιο."* Καμία αναφορά σε αναστολή του άρθρου 5:

"Η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ. Α.Ε., που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας."


* Και καμία αναφορά σε αναστολή του άρθρου 6:

"΄Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΕΡΤ. Α.Ε. ή οι θυγατρικές της νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο."

Πρώτον, λοιπόν, η Προσωρινή Διαταγή του ΣΤΕ δεν είναι απόφαση αναστολής της ΚΥΑ, αλλά αφορά μόνον τα αρ. 1 παρ. 2 και αρ. 2 παρ. 2 περ. β της ΚΥΑ.

1 σχόλιο:

 1. Όπως επεξηγήθηκε επαρκώς, πριν λίγο στον Πρετεντέρη, το ΣτΕ, ΜΟΝΟ αυτήν την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ μπορούσε να βγάλει !

  Και αυτήν έβγαλε !

  Ας μην κρύβονται διάφοροι πίσω από αυτήν !

  Οι αποφάσεις είναι των Σαμαρά - Βενιζέλου - Κουβέλη και όχι των διοικητικών δικαστηρίων.

  Ελπίζω οι ξύπνιοι να μην περίμεναν το ΣτΕ να έδινε λύση σε αποφάσεις πολιτικών !

  ΑπάντησηΔιαγραφή